Als u, als medewerker, langdurig ziek wordt, krijgt u te maken met de Wet verbetering Poortwachter (WvP).

Als u na 93 weken nog steeds ziek bent, is de aanvraag WIA aan de orde. UWV zal, voordat het overgaat tot behandeling van de WIA-aanvraag, toetsen of uw werkgever er alles aan gedaan heeft om uw weer aan het werk te krijgen. UWV heeft deze rol om onnodige instroom in WIA en WW te voorkomen.

Verplichtingen werkgever in de eerste 104 weken
Uw werkgever wordt geacht voor de medische begeleiding van de werknemer een gecertificeerde bedrijfsarts in te schakelen. Deze bedrijfsarts informeert uw werkgever  over de mogelijkheden en beperkingen van u als werknemer. Later gaan we verder in op de rol van de bedrijfsarts. Daarnaast wordt van uw werkgever verwacht dat de werknemer passend werk wordt aangeboden in het eigen of een ander bedrijf. Uw werkgever moet het re-integratieverslag opstellen en bijhouden en op uw werkgever rust de verantwoordelijkheid u aan zijn of haar verplichtingen te houden.

Als u zich niet aan de volgende verplichtingen houdt, volgt er een sanctie vanuit UWV voor de werkgever. Uw werkgever is dan verplicht om dan een sanctie op te leggen aan de werknemer.

Verplichtingen werknemer
U moet zich houden aan de door uw werkgever opgestelde voorschriften ten aanzien van ziekte en verzuim. Daarnaast moet u het herstel bevorderen, meewerken aan re-integratie en aangeboden passende arbeid aanvaarden. Dit kan uw werkgever aan uw bedrijfsarts overleggen. Herstel bevorderen kan naast behandeling ook betekenen het onderzoeken van veranderingen met betrekking tot de levensstijl, zoals bijvoorbeeld meer bewegen.

Als de u zich niet houdt aan uw re-integratieverplichtingen dan zal de loonbetaling moeten staken. U moet daarvoor wel vooraf geïnformeerd worden.

Rol en taken bedrijfsarts en/of arbodienst
U kunt worden bijgestaan, naast de verplichte bedrijfsarts, door diverse deskundigen. Dat kan een arbodienst of een arbeidsdeskundige of mediator van de arbodienst zijn en bij re-integratie 2e spoor ook een re-integratiebedrijf.

Sinds de komst van de Wet verbetering Poortwachter is de re-integratie in de eerste 104 weken van ziekte uitsluitend een zaak van werkgever en werknemer. UWV kan zich niet ongevraagd met de re-integratie bemoeien. Alleen als uw werkgever of u besluit een deskundigenoordeel aan te vragen, zal UWV desgevraagd een oordeel geven.

UWV heeft letterlijk de rol van poortwachter: een portier, die controleert of u de poort van het sociale zekerheidsgebouw in mag. Of er aanspraak gemaakt kan worden op onze collectieve voorzieningen.

UWV toetst of u en uw werkgever voldoende re-integratieinspanningen hebben laten zien, voordat zij beoordelen of u in aanmerking komt voor inkomsten uit publieke middelen. Is UWV van mening dat er sprake is van onvoldoende inspanning, dan krijgt uw werkgever alsnog de gelegenheid aan de inspanningsverplichting te voldoen, terwijl de loondoorbetalingsverplichting doorloopt. U werkgever krijgt dan van UWV een verlengde loondoorbetalingsverplichting opgelegd van maximaal 52 weken.

Niet onbelangrijk: bij de aanvraag WIA zal UWV uw inspanningen toetsen op basis van de door uw werkgever aangeleverde informatie. Het is daarom van het grootste belang dat in het re-integratieverslag goed documenteert wordt welke activiteiten uw werkgever heeft verricht en welke overwegingen uw werkgever daarbij had.

Klik hier voor meer informatie over het re-integratieverslag.