De Wet Verbetering Poortwachter verwacht dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Verplichtingen werkgever in de eerste 104 weken
U wordt geacht voor de medische begeleiding van uw werknemer een gecertificeerde bedrijfsarts in te schakelen. Deze bedrijfsarts informeert u over de mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer. Later gaan we verder in op de rol van de bedrijfsarts. Daarnaast wordt van u verwacht dat u de werknemer passend werk aanbiedt in het eigen of een ander bedrijf. U moet het re-integratieverslag opstellen en bijhouden en op u rust de verantwoordelijkheid uw werknemer aan zijn of haar verplichtingen te houden.

Als uw werknemer zich niet aan de volgende verplichtingen houdt, volgt er een sanctie vanuit UWV voor de werkgever. U bent verplicht om dan een sanctie op te leggen aan de werknemer.

Verplichtingen werknemer
Uw werknemer moet zich houden aan de door u opgestelde voorschriften ten aanzien van ziekte en verzuim. Daarnaast moet uw werknemer het herstel bevorderen, meewerken aan re-integratie en aangeboden passende arbeid aanvaarden. Hoe uw werknemer het herstel bevordert is natuurlijk een zaak die u met uw bedrijfsarts kunt overleggen. Herstel bevorderen kan naast behandeling ook betekenen het onderzoeken van veranderingen met betrekking tot de levensstijl, zoals bijvoorbeeld meer bewegen.

Als de werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen zult u de loonbetaling moeten staken. U moet de werknemer hiervoor wel vooraf informeren. Doet u dit niet, dan kan UWV oordelen dat u onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te motiveren te re-integreren en kan UWV u als werkgever een loonsanctie opleggen.

Rol en taken bedrijfsarts en/of arbodienst
Bij het uitoefenen van uw verantwoordelijkheden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter kunt u zich laten bijstaan, naast de verplichte bedrijfsarts, door diverse deskundigen. Dat kan een arbodienst of een arbeidsdeskundige of mediator van de arbodienst zijn en bij re-integratie 2e spoor ook een re-integratiebedrijf. Deze deskundigen kunnen echter nooit uw verantwoordelijkheid overnemen. U dient hun werk dan ook te monitoren en hen aan te spreken op hun kwaliteit. De door u ingehuurde deskundigen zijn alleen aan u verantwoording schuldig.

Rol en taken UWV
Sinds de komst van de Wet Verbetering Poortwachter is de re-integratie in de eerste 104 weken van ziekte  uitsluitend een zaak van werkgever en werknemer. UWV kan zich niet ongevraagd met de re-integratie bemoeien. Alleen als u of uw werknemer besluit een deskundigenoordeel aan te vragen, zal UWV desgevraagd een oordeel geven.

UWV heeft letterlijk de rol van poortwachter: een portier, die controleert of uw werknemer de poort van het sociale zekerheidsgebouw in mag. Of er aanspraak gemaakt kan worden op onze collectieve voorzieningen.

UWV toetst of u en uw werknemer voldoende re-integratieinspanningen hebben laten zien, voordat zij beoordelen of uw werknemer in aanmerking komt voor inkomsten uit publieke middelen. Is UWV van mening dat er sprake is van onvoldoende inspanning, dan krijgt u alsnog de gelegenheid aan uw inspanningsverplichting te voldoen, terwijl uw loondoorbetalingsverplichting doorloopt. U krijgt dan van UWV een verlengde loondoorbetalingsverplichting opgelegd van maximaal 52 weken.

Belangrijk: Bij de aanvraag van een WIA-uitkering zal UWV uw inspanningen toetsen op basis van de door u aangeleverde informatie. Over datgene waarover u nalaat iets op te schrijven, kan UWV niet oordelen. Het is daarom van het grootste belang dat u in het re-integratieverslag goed documenteert welke activiteiten u heeft verricht en welke overwegingen u daarbij had.

Klik hier voor meer informatie over het re-integratieverslag.